Translate

poniedziałek, 27 czerwca 2011

Zaklęcia i odprawianie rytuałów uzależnione od fazy księżyca

Fazy Księżyca Powodzenie operacji magicznych, które wykonujemy, zależne jest w dużym stopniu od fazy Księżyca. Klasycznie wyróżnia się cztery jego kwadry: pierwsza kwadra (Księżyc roœnie), pełnia, trzecia kwadra (Księżyc maleje) oraz nów. Istnieje jednakże dokładniejszy podział cyklu Księżyca, w którym niezmienione pozostajš nów i pełnia, podczas gdy w fazie rosnšcej i malejšcej wyróżnia się poszczególne etapy. I NÓW (Księżyc 0-45 stopni bezpoœrednio nad Słońcem) Księżyc wschodzi i zachodzi wraz ze Słońcem. Poczšwszy od pierwszego dnia cyklu nów trwa około 3,5 doby. Widoczna z Ziemi strona Księżyca nie jest oœwietlona przez Słońce, przez co jest niewidoczna (poza zaćmieniem Księżyca). Nów symbolizuje nowy poczštek; najodpowiedniejszy czas na retrospekcje i wizje. Dobra pora na zaklęcia z następujšcych dziedzin: zdrowie, uroda, samodoskonalenie, ogrodnictwo i rolnictwo, szukanie pracy, miłoœć, twórcze zamierzenia. II PÓŁKSIĘŻYC/ROSNĽCY ROGALIK (45-90 stopni bezpoœrednio nad Słońcem) Księżyc wschodzi po œwicie i zachodzi po zmierzchu. Faza ta trwa również 3,5 doby, czyli do siódmego dnia od pierwszego dnia cyklu. Podczas tej fazy, praktyki należy wykonywać w południe. Pierwsze promienie œwiatła: pora na wybór kierunku działania i gromadzenie sił. Odpowiedni czas na zaklęcia z następujšcych dziedzin: interesy, zmiany, emocje, kobieca siła, zwierzęta. III PIERWSZA KWADRA/KSIĘŻYC PRZYBYWAJĽCY (90-135 stopni nad Słońcem) Księżyc wschodzi w południe, zachodzi o północy. Trwa kolejne 3,5 dnia, czyli do połowy 11 doby - liczšc od pierwszego dnia cyklu. Podczas I kwadry działania magiczne należy podejmować o zachodzie Słońca. Przełom w walce œwiatła z ciemnoœciš. Właœciwa pora na zaklęcia z następujšcych dziedzin: magia żywiołów, przyjaŸń, szczęœcie, motywacja, odwaga. IV GARBATY KSIĘŻYC ROSNĽCY/FAZA MIĘDZY KWADRĽ I PEŁNIĽ (135-180 stopni nad Słońcem - nie należy mylić tej fazy z pełniš) Księżyc wschodzi po południu i zachodzi około godziny 3 nad ranem. Faza ta trwa następne 3,5 dnia, do 14. doby liczšc od pierwszego dnia cyklu. Praktyki powinny odbywać się między 22.00 a 23.00. Pora na pierwsze podsumowanie i analizę swoich dokonań. Odpowiedni czas na zaklęcia z następujšcych dziedzin: odwaga, cierpliwoœć, spokój, harmonia. V PEŁNIA (Księżyc 180-225 stopni nad Słońcem) Księżyc wschodzi o zachodzie Słońca i zachodzi o wschodzie Słońca. Pełnia trwa od 14 do połowy 18 doby, poczšwszy od pierwszego dnia cyklu. Cała tarcza Księżyca jest oœwietlona przez Słońce. Rytuały magiczne podczas pełni, należy odprawiać o północy. Symboliczny rozkwit możliwoœci. Doskonała pora na zaklęcia z następujšcych dziedzin: zamierzenia artystyczne, uroda, zdrowie, kondycja, zmiana, decyzje, dzieci, współzawodnictwo, sny, marzenia, rodzina, wiedza, przedsięwzięcia prawne, pienišdze, motywacja, ochrona, miłoœć, siła psychiczna, samodoskonalenie. VI KSIĘŻYC MALEJĽCY/ROZSIANY (225-270 stopni nad Słońcem) Księżyc wschodzi wieczorem i zachodzi rano. Faza ta trwa 3,5 doby, do końca 20 doby, liczšc od pierwszego dnia cyklu. Podczas tej fazy praktyki należy wykonywać około 3 nad ranem. Pora na podsumowanie doznań i emocji. Odpowiedni czas na zaklęcia z następujšcych dziedzin: nałogi, decyzje, rozwody, rozstania, emocje, stres, ochrona. VII OSTATNIA KWADRA/KSIĘŻYC UBYWAJĽCY (270-315 stopni nad Słońcem) Księżyc wschodzi o północy, zachodzi w południe. Faza ta trwa 3,5 doby, czyli do połowy 24. dnia, liczšc od pierwszego dnia cyklu. Podczas ostatniej kwadry działania magiczne należy podejmować o wschodzie Słońca. Ubywajšce œwiatło skłania do spojrzenia wstecz; pora na zrezygnowanie z przedsięwzięć, które nie przyniosły efektu. Właœciwa pora na zaklęcia z następujšcych dziedzin: uzależnienia, rozwód, zakończenia, zdrowie i leczenie (usuwanie), stres, ochrona, przodkowie. VIII KSIĘŻYC BALSAMICZNY/CIEMNY/NIEWIDOCZNY (315-360 stopni nad Słońcem) Księżyc wschodzi około godziny 3 nad ranem i zachodzi po południu. Faza ta trwa ostatnie 3,5 doby, czyli do końca 28. dnia, liczšc od pierwszego dnia cyklu. Praktyki powinny odbywać się około 10 nad ranem. Pora na podróż w głšb siebie, kontemplacje przeszłych dokonań i działania raczej duchowe niż fizyczne. Odpowiedni czas na zaklęcia z następujšcych dziedzin: uzależnienia, zmiana, rozstania, wrogowie, sprawiedliwoœć, przeszkody, kłótnie, usuwanie, separacja, powstrzymanie złodziei i włamywaczy. IX ZAĆMIENIE KSIĘŻYCA (CZĘŒCIOWE LUB PÓŁCIENISTE) Odpowiedni czas do pracy nad problemami, które od dłuższego czasu nie znajdujš rozwišzania. X KSIĘŻYC POZBAWIONY KURSU Sš to takie momenty w wędrówce Księżyca przez znaki zodiaku, kiedy zawieszony jest w pewnego rodzaju próżni czasoprzestrzennej, trwajšcej od 10 minut do półtorej dnia. Sš one uchwytne dla astrologów, warto zatem zajrzeć do odnoœnych poradników. NIEODPOWIEDNIA pora na: zajmowanie się magiš, podejmowanie istotnych działań, dokonywanie poważnych zakupów, zaczynanie lub kończenie czynnoœci magicznych, wykonywanie większych napraw. Odpowiednia pora na: odpoczynek, praktyki duchowe, naukę lub spacer w lesie. Nasze działania magiczne pozostajš jednak nie tylko pod wpływem faz Księżyca, lecz także znaków zodiaku, w których Księżyc w danym momencie się znajduje oraz godzin planetarnych (więcej informacji o godzinach planetarnych znajdziecie w artykule pt. "Tworzenie własnego rytuału magicznego" autorstwa Agiela). Księżyc, podczas pełnego cyklu lunarnego, przemierza znaki astrologiczne, pozostajšc w każdym z nich przez 2,5 doby. Co miesišc zatem mamy około dwóch dni na okreœlone dokonania. Aby dowiedzieć się w jakim znaku znajduje się Księżyc danego dnia, trzeba zaopatrzyć się w almanach astrologiczny. Każdy ze znaków zodiaku ma specyficznš charakterystykę, wspierajšc tym samym jedne działania, a utrudniajšc inne. Dlatego dopiero kompletna wiedza umożliwi nam wybranie optymalnej pory na podejmowanie poszczególnych praktyk magicznych. Czary zwišzane z ZIEMIĽ powinny być odprawiane w okresie, gdy Księżyc znajduje się w jednym ze znaków rzšdzonych przez ten żywioł: w Byku, Pannie lub Koziorożcu. Czary POWIETRZA/WIATRU należy odprawiać, gdy Księżyc wędruje przez domenę tego żywiołu: BliŸniaki, Wagę, Wodnika. Czary OGNIA należy odprawiać, gdy Księżyc jest w Baranie, Lwie lub Strzelcu. WODNE czary powinny być czynione, gdy Księżyc przebywa w astrologicznym znaku znajdujšcym się pod wpływem żywiołu wody: w Raku, Skorpionie, Rybach. Księżyc w znaku Barana - praca nad duchowoœciš i charakterem, autorytet, odnowa, przywództwo. Księżyc w znaku Byka - sprawy finansowe i motoryzacyjne, zdobywanie miłoœci. Księżyc w znaku BliŸništ - umacnianie więzi rodzinnych i sšsiedzkich, porozumiewanie się, pisanie, sukcesy szkolne, podróże. Księżyc w znaku Raka - sprawy dotyczšce domu i rodziny, oddawanie czci bóstwom księżycowym. Księżyc w znaku Lwa - rozrywki, hobby, sport, przyjemnoœci z posiadania domowych zwierzšt, autorytet, odwaga, płodnoœć. Księżyc w znaku Panny - miłe stosunki w œrodowisku pracy, wydajnoœć w pracy, zdrowie, dieta. Księżyc w znaku Wagi - małżeństwo, partnerstwo, sprawy prawne, sprawiedliwoœć, pojednanie, równowaga (duchowa i każda inna), sztuka. Księżyc w znaku Skorpiona - sprawy podatkowe, testamentowe, przemiana duchowa, wewnętrzna siła, wzmacnianie psychiki, seks. Księżyc w znaku Strzelca - sprawy œwiatopoglšdowe, metafizyczne, naukowe, podróże, sport. Księżyc w znaku Koziorożca - interesy, kariera, reputacja, wybitne osišgnięcia, organizacja, ambicja, polityka. Księżyc w znaku Wodnika - przyjaŸń, znajomoœci, nadzieje i marzenia, grupy i organizacje, wolnoœć, nauki œcisłe, pokonywanie złych nawyków lub nałogów. Księżyc w znaku Ryb - rozwój wewnętrzny, karma, tajemnice, muzyka, sztuka, telepatia, sny.
Przygotowujemy się do magii rytualnej Aby zajšć się przygotowaniami do tego rodzaju magii, powinniœmy najpierw wiedzieć z czym to się "je". Otóż magia rytualna nie jest czymœ zupełnie innym od zwykłej, ale też i nie jest tym samym. W tego rodzaju magii wykorzystujemy rytuał, który ma na celu zwiększenie oczekiwanego efektu. Jednak nie myœlcie, że jeżeli używajšc zwykłej magii nie możecie przenieœć wzrokiem samochodu, to zwiększajšc ten efekt rytualnš uda wam się. To zupełnie innego rodzaju zwiększenie. Oczywiœcie nie mówię też, że każdy rytuał zakończy się powodzeniem. Tego typu magia posiada najczęœciej symbolikę religijnš lub ma na celu zwiększenie prawdopodobieństwa efektu wywoływanego przez maga. Pierwszš rzeczš, którš musi posiadać mag wstępujšcy na drogę magii rytualnej, to WIEDZA i WIARA będšce podstawš każdej magii. PóŸniej dopiero należy zatroszczyć się o rekwizyty używane w danym rytuale. Podstawowymi przedmiotami, które powinien posiadać mag sš: - Athame (rytualny nóż, bšdŸ sztylet, może być także różdżka) - Pentakl (pięcioramienna gwiazda w kole) - Księga z zapisanymi rytuałami Oczywiœcie w rytuale powinny pojawić się także œwiece i kadzidła. Nie sš to jednak wszystkie dodatki. Mile widziane sš także specjalne szaty. No, a teraz może trochę o czasie rytuałów. Kiedy można, a kiedy nie? Otóż rytuał można odprawiać w dowolnym czasie, lecz wskazane jest uwzględnianie pełni księżyca i sabatów. Na pewno polepsza to nasze działania. Zajmijmy się teraz podstawowymi pojęciami, które sš niezbędne przy każdym rytuale, czyli wiedzš i wiarš. Otóż nie można przystšpić do ceremonii bez dostatecznej wiedzy oraz wiary. W naszej głowie ani przez chwilę nie może pojawić się myœl: "To bzdura, ta cała magia to wymysł jakiœ idiotów." Jeżeli taka myœl przeleci ci przez głowę, to zapomnij o tym co czytasz i nie zajmuj się tym w ogóle, bo Ÿle się to dla ciebie skończy. Musisz mieć dostatecznš wiedzę na temat podstawowych rytuałów oraz tych aktualnie przez ciebie wykonywanych. A! I jeszcze jedna ważna rzecz. Mianowicie musisz wiedzieć jak bronić się przed różnymi forami otaczajšcego cię zła. Jednym ze sposobów ochrony jest magiczny kršg, który jest otwierany w cišgu większoœci rytuałów w celu ochrony osób przebywajšcych w nim. Po pewnym czasie praktykowania tego typu działań, zauważysz zapewne zmianę przed i po otwarciu kręgu. Ja w takim momencie przestaję bać się czegokolwiek wkoło mnie, wiem, że jestem tu bezpieczny i przestajš mnie interesować wszelkie inne rzeczy, dziejšce się na zewnštrz kręgu. Mogę się totalnie odprężyć i skupić na moim rytuale, medytacji lub innej rzeczy. Jak otworzyć takowy kršg? Na poczštek należy znaleŸć miejsce, w którym nikt nie będzie ci przeszkadzał. Ja w tym celu udaję się głęboko w las, ale równie dobrze może to być twój pokój. Następnie należy to miejsce przygotować. Nie mogš się tam znajdować jakieœ œmieci lub zbędne przedmioty (chyba, że ich usunięcie jest niemożliwe). W miejscu, w którym chcesz otworzyć kršg, powinieneœ postawić ołtarzyk, na którym będš się znajdowały kadzidła, œwiece i inne przedmioty rytualne. A teraz przystšpmy do samego rytuału. Bierzemy Athame, które wczeœniej powinno zostać oczyszczone z brudu oraz negatywnych energii i powoli zakreœlamy nożem kršg, wizualizujšc sobie linię białej energii. Obszar ten powinien być takiej wielkoœci, abyœ mógł się w nim poruszać bez ograniczeń. Na wolnej przestrzeni proponuję 3 - 4 metry œrednicy. Kreœlšc ten magiczny kršg powinieneœ wypowiadać słowa, które także będš częœciš rytuału np.: "Kreœlę ten magiczny kršg, aby stał się dla mnie i zaproszonych tu istot miejscem czystej mocy?". Kiedy już go zakreœlisz, zaproœ do niego duchy żywiołów, obracajšc się w kierunku œwiata wybranego żywiołu: - Północ - ziemia - Zachód - woda - Południe - ogień -Wschód - powietrze Jednoczeœnie wypowiadaj słowa zapraszajšce każdy żywioł (ich treœć pozostawiam w twoich rękach, mam nadzieję, że twoja inwencja twórcza będzie większa od mojej i wymyœlisz coœ sensownego). Kiedy zaprosisz już wszystkie żywioły dobrze byłoby, gdybyœ poprosił je o wsparcie podczas magicznego rytuału. Tym sposobem kršg jest już otwarty, a to, co będziesz w nim robił, pozostawiam ci do wyboru. Pamiętaj tylko, że nie możesz zabierać się za coœ, o czym nie masz zielonego pojęcia i nie możesz obrażać istot przybyłych do twego kręgu. Kiedy już zakończysz swój magiczny czyn, podziękuj wszystkim przybyłym duchom i zamknij kršg. Zrób to dokładnie tak samo jak wtedy, gdy go kreœliłeœ, tyle że zmień słowa wypowiadane podczas tej czynnoœci. I tym sposobem pierwszy, i zarazem najprostszy rytuał, masz już za sobš. Kolejnym ważnym elementem każdego rytuału sš dodatki, tzn. dobranie ziół do wykonywanego efektu, tak samo i œwiec. Oczywiœcie nie każdy rytuał musi mieć na celu wywoływanie jakiœ efektów, możesz po prostu odprawiać go na czeœć jakiegoœ bóstwa. Pewnie brałeœ już udział w niejednym takim rytuale. Za przykład możesz obrać msze œwiętš w koœciele. Ale jest jeszcze jedna istotna rzecz, którš musisz wiedzieć, zanim zabierzesz się za rytuały. Mianowicie otaczajšcy cię kršg chroni cię tylko wtedy, gdy jesteœ w jego wnętrzu. W momencie gdy go opuœcisz, zdajesz się tylko na siebie. Wielu z was czyta ten tekst i myœli sobie: "Co on gada? Przecież nic nie może mi się stać, kiedy będę otwierał kršg np. w domu! Co, ktoœ wejdzie i mnie skrzywdzi? Œmieszne!!!" Otóż nie jest to tak piękne, na jakie wyglšda. Podczas rytuałów dziejš się dziwne rzeczy i musimy mieć to na uwadze. Nie jestem w stanie podać teraz przykładów takich zjawisk, gdyż sš one bardzo zróżnicowane. Na koniec chciałbym tylko powiedzieć, że nie ponoszę odpowiedzialnoœci za osoby nie stosujšce się do uwag zamieszczonych w tym artykule lub za złe ich stosowanie. Pamiętajcie tylko, by nie brać się za rzeczy, o których nie macie zielonego pojęcia lub o których wiecie za mało. Ale mimo wszystko życzę wam jak najlepszych efektów.
Rytuały i moc Podobno na wszystkich, którzy rozpowszechniajš wiedzę o Hunie została nałożona straszna klštwa. Niektórzy wierzš w jej moc. I tracš szansę na zajęcie się czymœ wspaniałym. Inni wierzš raczej w moc ochronnš Wyższego ja, do której nauczyli się odwoływać. Którzy z nich majš rację? OdpowiedŸ jest jasna: ci, którzy majš wyniki. Kryterium prawdy bowiem jest praktyka. Jeœli coœ nie przynosi skutków, to znaczy, że nie działa, a więc nie jest prawdziwe! WyobraŸmy sobie, że na pustyni przykucnšł starszy człowiek. Trzyma w ręku dwa patyczki i kieruje je w taki sposób, by ich cień padł na suchš œciółkę. Po chwili œciółka się zapala. Otaczajšcy maga uczniowie sš pełni podziwu dla jego mocy. Kiedy jednak pyta ich, w jaki sposób dokonał podpalenia œciółki, każdy z uczniów wyraża opinię, że moc kryje się albo w patykach, albo w promieniu słońca, który został przez patyki nakierowany na łatwopalny materiał. Tylko mistrz wie, że dokonał tego mocš swego skoncentrowanego umysłu. Strażnicy Huny doskonale orientowali się, jaka jest różnica między mocš rytuału, a mocš umysłu. Większoœć poczštkujšcych, a nawet częœć zaawansowanych magów jest przekonanych, że najważniejszy dla powodzenia ich zabiegów jest rytuał. Stanowisko Huny jest w tym względzie inne. Otóż Kahuni wykorzystywali rytuały doskonale orientujšc się, że podœwiadomoœć (Niższe ja) lubi to, co niezwykłe i tajemnicze. Jednak zdawali sobie sprawę z tego, że tak naprawdę mocš dysponuje umysł. Rytuał miał jš tylko wydobyć z ukrycia. Magia dzieli się tradycyjnie na białš (pomagajšcš, uzdrawiajšcš) i czarnš (szkodliwš). Ta ocena wynika z faktu, że obu tym praktykom towarzyszš okreœlone wibracje. Białej - jasne, a czarnej - mroczne. Uprawianie czarnej magii wynika z braku pozytywnych wyobrażeń. Zawsze kryje się za nim niska samoocena manifestujšca się np. dobrze skrywanym poczuciem zagrożenia i przekonaniem, że życie to walka. Prawdš jest, że człowiek, który walczy, prowadzi walkę tylko ze swymi ograniczeniami i słaboœciami. Ten, kto otwarty jest na miłoœć, na intuicję, kto wie, że stwarzamy wszystko poprzez myœli i wyobrażenia, ten pracuje nad podnoszeniem jakoœci swych myœli i wyobrażeń. Nie u innych, a u siebie. Wiele razy przekonałem się, że jeœli czegoœ chcę i jestem do tego przekonany, to otrzymuję to, bšdŸ uzyskuję w sposób, który jest niezwykle łatwy. I nie ma takiej siły w niebie i na Ziemi, która mogłaby się temu przeciwstawić. W zwišzku z tym nie potrzebuję żadnych rytuałów i praktyk zabezpieczajšcych. Nie należy traktować protez jako kończyn. Twórczej mocy umysłu nie zastšpi żaden rytuał. Rytuały pomagajš skupić się, uwierzyć, skoncentrować. Ale to nie w nich jest zaklęta moc. Moc tkwi w koncentracji umysłu. I to wszystko. Takie to mało tajemnicze i wzniosłe... Jako przykład człowieka posługujšcego się skutecznie czarnš magiš przywołuje się Rasputina. Wielu mu zazdroœci sukcesów, kobiet, sławy... Przypatrzmy się dziełom jego życia. I największemu dziełu, którym dla niego okazała się œmierć w hańbie. Miał kobiety, alkohol, narkotyki. Ale czy osišgnšł spełnienie? Czy tylko wykreował sobie piekło tu, na Ziemi? Efektowne, podniecajšce i atrakcyjne, ale jednak piekło? Prowadziłem zajęcia w kilku szkołach psychotronicznych. Brali w nich udział ludzie, którzy byli przekonani, że majš wysokš samoocenę (to znaczy: "kim to ja nie jestem, a inni mogš mi naskoczyć"). Rozdymała ich pycha. A co naprawdę sobš reprezentowali? Jeden z nich założył się ze mnš o samochód, że w 2000 roku wojna œwiatowa zniszczy całš Ziemię z wyjštkiem Australii, drugi potrafił zmanipulować prawie każdš dziewczynę, żeby z nim poszła do łóżka. Tych kilku, które tego nie zrobiły, bał się. No i nie lubił mnie, bo to podobno ja mu zepsułem zabawę. Inni "wielcy" magowie z owej szkoły przekonawszy się, że myœli majš moc, zaczęli kreować sobie sytuacje w rodzaju: "jestem niewidzialny dla kanarów". Mieli tak wysokš samoocenę, że nie przyszło im do głowy, by mieć wystarczajšco dużo pieniędzy, by było ich stać na płacenie za przejazd. Zarabianie wydawało im się zajęciem ponad siły. O efektach uzdrowicielskich praktyk opartych na czarnej magii nie będę wspominać, bo to żenujšce. Kończy się uzależnieniem "uzdrawianej" osoby od uzdrowiciela. A ponadto... każdy, kto zajmuje się czarnš magiš, jest przekonany, że musi walczyć z konkurencjš, bo, ALBO JESTEŒ NAJLEPSZY, ALBO JESTEŒ SŁUGĽ SILNIEJSZYCH. Czy ktoœ majšc taki system wartoœci może czegoœ mšdrego nauczyć swoich uczniów? Właœnie tacy ludzie walczšc z urojonym zagrożeniem ze strony konkurencji, usiłujš jš stłumić w zarodku, by zostać najlepszymi. Powiedzmy, że na język zwykłych ludzi przekłada się to na gry w rodzaju: "Może nie jestem najlepszy, ale ty na pewno jesteœ gorszy ode mnie" "Może nie jestem mšdry, ale ty na pewno jesteœ głupszy ode mnie" Tak wychowuje się dzieci w wielu polskich rodzinach, Nazywa się to wpajaniem szacunku dla starszych i mšdrzejszych. Czy to jest wysoka samoocena? Ja wiem, że nikt nie może być lepszy ode mnie. Owszem, może robić coœ lepiej. Może na czymœ lepiej ode mnie się znać. Ale nie może być lepszy. Nie może, ponieważ jestem jedyny i niepowtarzalny. Nie mam więc powodu nikogo małpować ani nikomu zazdroœcić. Nie ma nikogo, kto mógłby ze mnš konkurować. Bo nikt nie jest tak samo unikalny, jak ja. Nie piszę po to, żeby się reklamować, ale po to, żeby dać przykład właœciwego myœlenia. Właœciwe myœlenie zakłada, że i ja nie jestem lepszy od kogokolwiek! Tak, tak. Właœciwe myœlenie jest sprzeczne z wszystkim, do czego większoœć z nas przyzwyczajała się od dzieciństwa.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz